SOLANA_TESTNET_CHAIN_REF: "4uhcVJyU9pJkvQyS88uRDiswHXSCkY3z" = '4uhcVJyU9pJkvQyS88uRDiswHXSCkY3z'