ModelRelationViewDefinition: { model: string; property: string; type: "relationDocument" } | { model: string; property: string; type: "relationFrom" } | { model: string; property: string; type: "relationCountFrom" }